ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္းအင္တာနက္ အျမန္

IMG_7646.jpg

ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္း အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ နည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး  ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္၍ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို 10 GB အထိ တုိးခ်ဲ႕ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း ကာလက တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ ထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Communication Authority of Thailand Company ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ကုိင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လုပ္ငန္းသည္ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း အၿပီးသတ္ ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ စတင္သံုးစဲြ ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယခုလက္ရိွ ျပည္တြင္း၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ အျမန္ႏႈန္း သည္ 3.4 GB ရိွၿပီး ယင္းပမာဏကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတုိ႔သည္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း 5 GB ကိုဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ သြားရန္ရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ျပည္တြင္း အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းအတြက္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းထားသည့္ ျမန္မာ ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ Communication Authority of Thailand Company တုိ႔သည္ ယခုလကုန္တြင္ တုိးခ်ဲ႕မည့္ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္း တပ္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

-ယုဇနကိုကို