တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေၾကညာ

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နမိတ္အတြင္း တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Fiber Optic Cable နဲ႔ ဆက္စပ္ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာေတြ၊ WIfi ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကိရိယာေတြတပ္ဆင္ ခ်ိတ္ဆဲြျခင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္ေတြ စိုက္ထူတာေတြကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကေန တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ MPT နဲ႔ Eager Communication Group ႏွစ္ခုသာရွိေၾကာင္း၊ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားတာမရွိဘဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ ၃၁.၁၂.၂၀၁၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွာ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္းမွာ လာေရာက္မဆက္သြယ္ရင္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ကိရိယာေတြကို ျဖဳတ္သိမ္းမယ့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔ အညီအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားျခင္းမရွိတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳၾကဖို႔လည္း အသိေပးထားပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အခန္း (၁၃)၊ ပုဒ္မ (၄၁) အရ “သက္ဆိုင္ရာေျမႏွင့္ အေဆာက္အံုပိုင္ရွင္ (သို႔မဟုတ္) ယင္းေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံု Right of Way ကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ပါဝင္ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်င္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေနရာတြင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္” လို႔ ပါရွိတဲ့အခ်က္နဲ႔သာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆက္သြယ္ေရး ၫန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း