တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ျပည္ပတြင္ပညာသင္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား