ညအလင္းေရာင္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ မွန္ေျပာင္း

Comet.jpg

အလင္းေရာင္အားနည္းေသာ ညဘက္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ လေရာင္ရွိ႐ံုျဖင့္ အကြာအေဝး ၂ မုိင္မွ ၃ မုိင္ေလာက္အထိ ေကာင္းေကာင္းျမင္ႏုိင္ေသာ Comet အမ်ိဳးအစားအေဝးၾကည့္ မွန္ေျပာင္းျဖစ္သည္။ မွန္ဘီလူးဆြဲအား 10×50 PSI ျဖစ္သည္။ သံေဘာ္ဒီျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အၾကမ္းခံႏုိင္သလို ရာသီဥတုဒဏ္ကိုပါ ခံႏုိင္ေအာင္ Rubber coated ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ေန႔ဘက္အသံုးျပဳရာတြင္ မ်က္စိကို ဒုကၡေပးတတ္ေသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ UV protection စနစ္ပါဝင္သည္။ Focus ကိုလည္း ခ်ိန္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္္။ ခရီးေဝး၊ ေတာင္တက္၊ ငါးကန္၊ လယ္ကြင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံ၊ သေဘၤာခရီးလမ္း၊ ငွက္ၾကည့္၊ အားကစားစသည္ျဖင့္ ဘက္စံုသံုးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လြယ္ႀကိဳးပါဝင္သည့္အျပင္ သားေရအိတ္လည္း ပါဝင္သည္။ ေတာ္ဝင္စင္တာဒုတိယထပ္ အမွတ္ ၃၀၇၅၊ ဖုန္း ၈၆၀၀၁၁၁၊ ၈၆၀၀၀၀၉ Ext : 3075 ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။