ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာမဘာဘွဲ့ (Master Of Marketing Management) ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များ