ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးၿပိဳင္ပြဲ တြဲဖက္အဖြဲ႔ဝင္မရွိပါက ဆက္သြယ္ႏိုင္

ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးၿပိဳင္ပြဲမွာ အဖြဲ႔လိုက္ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာဆိုေပမယ့္ တြဲဖက္အဖြဲ႔ဝင္ မရွိရင္လည္း ပါဝင္ႏိုင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Myanmar Cyber Security Challenge 2018 ၿပိဳင္ပြဲကို လာမယ့္ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြ႔ဲတစ္ဖြ႔ဲမွာ သုံးဦးစီ ပါဝင္ရမွာျဖစ္လို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားေပမယ့္ တြဲဖက္အဖြ႔ဲဝင္ မ႐ွိပါက mmCERT page သို႔ message ေပးပို႔ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ MCF ၀၁-၆၅၂၃၀၇၊ ၀၁-၂၃၀၅၂၃၃ နဲ႔ ၊ mmCERT ၀၁-၆၅၀၈၉၁ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ လူငယ္/လူရြယ္မ်ား Cyber Security ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္နဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ တိုးတက္လာေစဖို႔၊ အေတြ႔အႀကံဳရေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲကေန မိမိရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ တျခားသူေတြရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈ အေျခအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြကို သိ႐ွိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Myanmar Cyber Security Challenge 2018 ေျဖဆိုမယ့္ သူေတြအေနနဲ႔ ဘာသာရပ္ေျခာက္ခုကို ေလ့လာရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြကို အရင္ႏွစ္ေတြ က်င္းပေနတဲ့အတိုင္း CTF Jeopardy style ပံုစံနဲ႔ ပေဟဠိပံုစံ ျပဳလုပ္ထားတာကို ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆု ၁၀ သိန္း၊ ဒုတိ ယဆု ၇ သိန္းနဲ႔ တတိယဆု ၅ သိန္းက်ပ္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုအားလံုးအတြက္ Trophy နဲ႔ Certificate တို႔ ေပးအပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း