ဆင္းမ္ကတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ေဈးကြက္အတြင္း ၁၅၀၀ က်ပ္ထက္ ပိုမေပးရေအာင္ Ooredoo Myanmar ေဆာင္ရြက္မည္

news_img_1.jpg

Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီက ၎တုိ႔ ေရာင္းခ်မည့္ ဆင္းမ္ကတ္ မ်ားကို ၁၅၀၀ က်ပ္ထက္ ပိုေသာ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္း မရိွႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ကာတာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို တရားဝင္စတင္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း စတင္စမ္းသပ္ သံုးစဲြႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဈးကြက္အတြင္း ဆင္းမ္ကတ္ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္တစ္ေသာင္းအထိ ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမုိဘုိင္းေဈးကြက္အတြင္း ၎တုိ႔၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတုိင္းသား ဝယ္ယူရရိွႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မၾကာမီ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာင္းခ်သည့္ မည္သည့္ဆုိင္တြင္မဆုိ တန္းစီရန္မလုိဘဲ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရိွႏုိင္မည္ဟု သတင္းရရိွသည္။

Ooredoo Myanmar သည္ မၾကာမီရက္အနည္းငယ္အတြင္း ဆင္းမ္ကတ္နွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တရားဝင္ စတင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖန္႔ခ်ိေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားသို႔ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေရာက္ရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။