ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း (၁၀) ရက္ခန္႔ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ဟု သိရ

MPT သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ *601# သို႔ေခၚဆို၍ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိ မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး MPTရံုးမ်ားႏွင့္ MPT အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားပါက (၁၀) ရက္ခန္႔ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသးသူမ်ားကို MPT မွ SMS မ်ား ေပးပို႔ကာ အေၾကာင္းၾကား ႏိႈးေဆာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာတို လက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္ USSD ကုတ္ အသံုးျပဳမႈမ်ားမွာ အခမဲ့ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ *601# သို႔ေခၚဆိုမႈကို CDMA သံုးစြဲသူမ်ားမွအပ MPT သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင္႔ USSD Menu ႏွင္႔ အသိေပးခ်က္မ်ား၏ ဘာသာစကားကို ေျပာင္းလဲလိုပါက *106# သို႔ေခၚဆိုၿပီး ဘာသာစကား အတြက္ နံပါတ္ (၉) ကို ေရြးခ်ယ္ရန္၊ ထို႔ေနာက္ English ဘာသာစကားအတြက္ နံပါတ္ (၁) သို႔မဟုတ္ Myanmar ဘာသာစကားအတြက္ နံပါတ္ (၂) ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ အႀကံျပဳထားသည္။