ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပုံတင္ရန္ ၄၅ ရက္က်န္

ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ဖို႔ ၄၅ ရက္ပဲက်န္ေတာ့တယ္လို႔ ေအာ္ပေရတာေတြက အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဆင္းမ္ကတ္ေတြကို မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့အတြက္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ျပတ္ေတာက္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာေအာ္ပေရတာက မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ထုတ္ျပန္ေပးထားၿပီးျဖစ္ကာ နာမည္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုခုသာ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္းမ္ကတ္အားလံုးကို မတ္လ ၃၁ ရက္မတိုင္ခင္မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္