ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေပါင္း ၁၄၀ နီးပါးရွိလာ

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ေပါင္း ၁၃၇ ခု ရွိလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနကေန ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူေတြကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီေတြကို စိစစ္ၿပီး လိုင္စင္ေတြ ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ လက္ရွိခ်ထားေပးၿပီးတဲ့ လိုင္စင္ေတြကေတာ့ Nationwide Telecommunication Licence ၄ ခု၊ Network Facilities Services Licence (Individual) ၅၁ ခု၊ Network Service Licence ၁၆ ခု၊ Network Facilities Services Licence (Class) ၄၃ ခု နဲ႔ Application Service Licence ၂၃ ခုတို႔ျဖစ္တယ္ လုိ႔သိရပါတယ္။ ခ်ထားေပးၿပီး လိုင္စင္ေတြထဲမွာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီက ၉၄ ခု၊ ျပည္ပကုမၸဏီက ၄၃ ခုပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တယ္လီဖုန္းကိရိယာနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ခြင့္လိုင္စင္ႏွင့္ စမ္းသပ္ျပသခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူေတြကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိခ်ထားၿပီးတဲ့ လိုင္စင္ေပါင္း ၁၇၀ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း