ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လိုင္စင္မ်ားအား ထပ္မံသက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေလွ်ာကá

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ ေပးထားသည့္ လိုင္စင္မ်ားအား ထပ္မံသက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အဆုိပါ အခ်က္ပါဝင္ခဲ့သည္။ လိုင္စင္သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ျခင္း ေခါင္းစဥ္တြင္ ယင္းအခ်က္ကို ထည့္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ၁၂ အရ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လိုင္စင္သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုင္စင္သက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီ ၂၄ လထက္မေစာ၊ ၁၂ လထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

လိုင္စင္ရရွိသူ အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္ႏွင့္ ဦးစီးဌာနမွ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လိုင္စင္တြင္ ပါရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားတို႔ကို အမ်ားအားျဖင့္ လိုက္နာခဲ့ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးစီးဌာနသည္ လိုင္စင္သက္ တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရျငင္းပယ္ပါက လိုင္စင္ရရွိသူထံ စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိုင္စင္သက္ တမ္းတိုးျမႇင့္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံသည့္ ျငင္းပယ္ရျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူမ်ား၏ ေယဘုယ် အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ လိုင္စင္သက္တမ္းမွာ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ထုတ္ေပးေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ မ်ားအားလံုး၏ လိုင္စင္သက္တမ္းအား အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္မွ အမ်ားဆံုးအႏွစ္ ၂၀ အထိ သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

-ထြန္းထြန္း