ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္ အမ်ားျပည္သူ သေဘာထားေတာင္းခံ

ဆက္သြယ္ေရးက႑နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးက႑နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ အစီရင္ခံစာေတြကို တိက်မွန္ကန္စြာ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ အခုလိုေတာင္းခံလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္စည္းကမ္း ေဘာင္အတြင္းကေန ေပးပို႔ေစလိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈနဲ႔ လိုင္စင္ Condition accounts and records မွာ ျပင္ဆင္လိုမႈအတြက္ အမ်ားျပည္သူသေဘာထား ေတာင္းခံတာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာေပးပို႔တင္ျပရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Telecom/ ICT ဆိုင္ရာ အၫႊန္းကိန္းေတြကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြက အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ မွန္ကန္စြာသိရွိ သံုးသပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္းခံလိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာအေနနဲ႔ ေပးပို႔ေစလိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ လိုင္စင္စည္းကမ္းခ်က္ ျပင္ဆင္မႈေတြအတြက္ အႀကံျပဳလိုရင္ ၁၂.၁.၂၀၁၈ အထိ ဆက္သြယ္အႀကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၀၆၇-၃၄၀၇၆၀၉၊ [email protected] သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လိုင္စင္ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၂၁၇၊ [email protected] သို႔ လည္းေကာင္း အႀကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လိုင္စင္မွာ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ပံုစံ၊ ေပးပို႔ေစလိုတဲ့ အခ်က္အလက္ ပံုစံေတြကို ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လူမႈစီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကိုေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြ မွန္ကန္မႈရွိေစဖို႔၊ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ေတြအတိုင္း ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရွိေစဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ GDP အမွန္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးက႑နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနေတြကို ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ျပည့္စံုတိက် မွန္ကန္စြာနဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သံုးလပတ္အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔တင္ျပရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလိုတင္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ ကမာၻ႔ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ITU သို႔ ITU World Telecommunication/ICT Indicators Long Questions ေတြကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ေျဖၾကားေပး ပို႔ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
အဲဒီလိုေပးပို႔ႏိုုင္ဖို႔အတြက္ လိုင္စင္ရယူထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ေတာင္းခံေပမယ့္ လိုင္စင္ရရွိသူေတြကို ထုတ္ေပးထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြမွာ သံုးလပတ္အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔တင္ျပဖို႔ မပါဝင္လို႔ ေပးပို႔ေစလိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေထာက္ပံ့မႈမရွိတာ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္လံုလံုမရွိဘဲ ေပးပို႔ဖို႔ျငင္းပယ္တာေတြ ေတြ႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လူပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း