စီမံခ်က္ကာလၿပီးဆုံးၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ မွတ္ပုံတင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တá

စီမံခ်က္ကာလၿပီးဆုံးၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ မွတ္ပုံတင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ တရားမဝင္ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ယူ ႀကီးၾကပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မွတ္ပုံတင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အျဖစ္ စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက ေဒသေပါက္ေဈး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၎တန္ဖိုးထက္မနည္းသည့္ ဒဏ္ေၾကးကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးေပးသြင္းလွ်င္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားမွ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးေပးသြင္းမႈမျပဳပါက လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား သိမ္းဆည္း၍ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပရာမွ သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ျပဳလုပ္ေပးသကဲ့သို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးခ်န္ေမာင္က ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္းသာ နယ္ေျမကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသအလိုက္သီးျခား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အမွတ္မ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားတြင္ အသိေပးေၾကာ္ျငာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း One Stop Service ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကဲ့သို႔ အဆင့္လိုက္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ၿပီး ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း အစီအစဥ္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ေပးမႈရပ္ဆိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္ကာလၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္၍ တည္ဆဲဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေစရန္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။