စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း ၅၅ ခု၌ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း ၅ ေထာင္ခန္႔ရွိၿပီး အဆိုပါ စာၾကည့္တိုက္မ်ားအနက္ စာၾကည့္ တိုက္ေပါင္း ၅၅ ခု၌ အင္တာနက္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Tablet မ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ၿပီဟု သိရသည္။

အစီအစဥ္ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ လူအင္အားအရင္းအျမစ္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး Ooredoo မွ အင္တာနက္ အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Tablet မ်ား ကိုေထာက္ပံ့ေပးသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အတူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားကို IREX မွ ေလ့က်င့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စတင္ အေကာင္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း ၅၅ ခု ပါဝင္သည္ ဟု သိရသည္။

စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရန္ ခက္ခဲေနသည့္ ေဒသမ်ားကို အင္တာနက္ ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ခ်ိေပးႏိုင္ရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ထားၿပီး Tablet မ်ားႏွင့္တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Application မ်ားကိုလည္း ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားရန္ ရွိသည္ဟုသိရသည္။
အစီအစဥ္အရ လူဦးေရ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ား သင္ၾကားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ျပည္သူလူထု ၂ ေသာင္းခန္႔ကို အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အစိုးရ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိေစရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ စာၾကည့္တုိက္ ၅၅ ခု လႊမ္းၿခံဳထားေသာ ေဒသတြင္းမွ အေရအတြက္အခ်ဳိ႕ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္ လူဦးေရ ၃ ေသာင္းခန္႔သည္ စာၾကည့္တိုက္အတြင္းရွိ နည္းပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ားကို သင္ယူေလ့လာႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။