စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြး

စက္မႈဒီဇိုင္းမႈပိုင္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြး ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး သတၱမေန႔မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္မွာ အဓိပၸါယ္ေဘာင္ခတ္ ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ စက္မႈထုတ္ကုန္ ဒါမွမဟုတ္ လက္မႈထုတ္ကုန္တစ္ခုလံုး စသည္ျဖင့္ပါဝင္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းမွာ ဦးစီးဌာနရဲ႕တာဝန္ေတြဟာ ေအဂ်င္စီအတြင္း ေရာက္ရွိေနတာကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ အဲဒါေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အပိုဒ္ေတြကို အေျခခံၿပီး ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း