ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဘြဲ႕လြန္တက္ေရာက္ လိုသူေတြအတြက္ Academic Seminar 2018 က်င္းပမည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဘြဲ႕လြန္တက္ေရာက္ လိုသူေတြအတြက္ Academic Seminar 2018 ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ Himawari Japanese Language School မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ဘြဲ႕လြန္တက္ေရာက္ လိုသူေတြအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မွဆရာမ်ားက တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ့ ပညာေတာ္ သင္ဆုမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္း၊ ဘြဲ႔လြန္တန္း ပညာေတာ္သင္ နည္းလမ္းမ်ား၊ စတဲ့ အထူးျပဳဘာသာရပ္ နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၃ ရက္ေန႔မွာ OJEIC တြင္ ဘြဲ႔လြန္တက္ေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူေတြအတြက္ ဆရာမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္တစ္ဦးခ်င္း ပညာေတာ္သင္ ေဆြးေႏြးမူမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိပညာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္တကြ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။

ဘြဲ႔လြန္တန္း အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမူ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႕ နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီအထိ ပုလဲကြန္ဒို အေဆာင္(B) ရွိ Himawari Japanese Language School မွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက OJEIC(Okayama University Japan Educational Information Center) ဖုန္း ၀၉- ၂၆၁၈၄၁၀၅၄ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

-ေဝေဝ