ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ စက္႐ုပ္ေခြး (သို႔မဟုတ္) Sony Aibo