ခရီးလွည့္လည္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (ျပည္ပ) အသစ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ခရီးလွည့္လည္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (ျပည္ပ) အသစ္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

http://elicence.tourism.gov.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေနတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ အရင္ဆံုး မွတ္ပံုတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္မယ္ဆိုရင္ Home Page ရွိ အေကာင့္အသစ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးသားဆိုရင္ေတာ့ မိမိမွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အသံုးျပဳနာမည္၊ စကားဝွက္တို႔နဲ႔ စနစ္ထဲကို ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပခရီးစဥ္ (Outbound Tour) ခရီးစဥ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ တင္ျပရာမွာ ဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ၊ သက္တမ္းရွိတဲ့ ခရီးလွည့္လည္ ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္မိတၲဴ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာရဲ႕ ေရာင္စုံဓာတ္ပုံ(၃)ပုံ ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ သက္တမ္းရွိ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္မိတၱဴ  စတာေတြလို အပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ ေစ်းႏႈန္း၊ ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူေၾကာင္း ကတိျပဳခ်က္ က်မ္းက်ိန္လႊာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ေထာက္ခံခ်က္ ၊ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္သူသည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ အနည္းဆုံး (၂)  ႏွစ္ရွိရမည့္ အေထာက္အထား အစရွိတာေတြကိုလည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္ ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္တို႔လည္း လိုအပ္မယ္လို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း