က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚတြင္ 5G နည္းပညာကို အသံုးခ်ျခင္း

[ Zawgyi ]

တစ္စကၠန္႔အခ်ိန္အတြင္း၌ 1GB ဂစ္ဂါဘိုက္အထိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပုိ႔သံုးစြဲႏုိင္စြမ္းရွိမည့္ ပၪၥမေျမာက္ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္မႈနည္းပညာ (5G) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကလည္း အဆိုပါျမင့္မားသည့္ ႀကိမ္ႏႈန္းသည္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္သည္ လားဟုဆိုကာ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေပသည္။ နည္းပညာတို႔၏ သေဘာသဘာဝအတိုင္း ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ေကာင္းက်ိဳး မွ်ေဝဒြန္တြဲေန မည္ျဖစ္ေပသည္။ ေသခ်ာေနသည္မွာ 5G ႀကိဳးမဲ့စနစ္သည္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးကုသျခင္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေပးစြမ္းေနခဲ့သည္မွာေတာ့ လက္ေတြ႕ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအက်ိဳးအားျဖင့္ မည္သည့္ေနရာမွ လူနာမ်ားကိုမဆို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရန္အတြက္ 5G ကြန္ရက္အေနျဖင့္ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လူနာအေနျဖင့္ ၎၏ကိုယ္တြင္ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ IoT (Internet of Things) အာ႐ံုခံစနစ္မ်ားက လူနာအေနျဖင့္ ႏိုးထေနသည္၊ ဘာကိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ အစားမည္မွ် စားသံုးသည္၊ မည္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေသာက္သံုးေနသည္ အစရွိသည္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္သား ထားၾကသည္။ ထိုသို႔မွတ္သားမႈမ်ားကို လူနာအေနျဖင့္ မည္သည့္ေန ရာေဒသတြင္ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ၎၏က်န္းမာေရးကို တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ဆရာဝန္ျဖစ္သူမွ အေဝးေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးလမ္းညႊန္ေပးေန ႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေသာ ဆက္သြယ္မႈစနစ္တစ္ခု လိုအပ္ရာ 5G သည္ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

လူနာအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမွတစ္ဆင့္ မိမိအတြက္ လိုအပ္ေသာေဆးဝါး ကုသမႈလမ္းညႊန္ခ်က္ကို လ်င္ျမန္စြာ ရရွိႏုိင္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူနာအေနျဖင့္ ေဆး႐ံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုက္ရျခင္း မရွိခဲ့ပါက အေရးႀကီးလိုအပ္မႈ ရွိေနလ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္အေနျဖင့္ အခ်ိန္မီျပန္လည္ ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဗီဒီယိုခ်ိတ္ဆက္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ကုသမႈေပးႏုိင္ရန္လည္း 5G စနစ္သည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 5G စနစ္သည္ လူနာမ်ားအတြက္သာမက ၎တို႔ကို ကူညီကုသမႈျပဳ ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ကြန္ရက္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ပံုရိပ္ေယာင္စနစ္ျဖင့္ လူနာကို အေဝးေရာက္ ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လူနာသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလ်င္ ၎တို႔အေပၚ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လူနာ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ရရွိေနျခင္းျဖင့္ လူနာအေပၚ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏုိင္ မည္ျဖစ္သလို ၎ႏွင့္လည္း ဗီဒီယိုမွတစ္ဆင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအက်ိဳးဆက္သည္ အထူးသျဖင့္ ေဆး႐ံုႏွင့္အလွမ္းကြာေဝး လြန္းလွသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပံုရိပ္ေယာင္ျမင္ေတြ႕မႈမွတစ္ဆင့္ ေဆးကုသမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 5G ကြန္ရက္စနစ္သည္ ယခင္ 4G စနစ္ထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အသံုးျပဳသူစိတ္ ႀကိဳက္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းပမာဏကို တုိးျမင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။ Internet of Things-IoT ကြန္ရက္စနစ္တြင္ ပါဝင္အသံုးျပဳသည့္ စမတ္အာ႐ံုခံစနစ္မ်ားစြာကို အသံုးျပဳျခင္း ျခင္းဆိုင္ရာ ပမာဏအေပၚတြင္ တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ 4G ကြန္ရက္စနစ္သည္ တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာလွ်င္ IoT ပစၥည္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ကိုသာ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 5G စနစ္သည္ ပစၥည္းေပါင္း ၁ သန္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲႏိုင္မႈပမာဏသည္ ယခင္ကထက္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်သာမက အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ Google ကိုႏွိပ္၍ အဆိုျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာကို (Submit) လုပ္လွ်င္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ျပဳလုပ္လုိက္သည့္ေနရာမွ မိခင္ဂူဂဲလ္ဆာဗာသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္သည္ ယခင္က ၅၀ မီလီစကၠန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 5G ကြန္ရက္စနစ္သည္ ၁ မီလီစကၠန္႔သာ ၾကာျမင့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအားသာခ်က္သည္ အေဝးေရာက္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းအတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 5G ကြန္ရက္စနစ္ေၾကာင့္ ဖိုင္ဆိုဒ္ႀကီးမားသည့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပံုမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ Austin Cancer Center ရွိ PET Scanner သည္ လူနာတစ္ဦးအေပၚ စကင္ဖတ္႐ႈမည္ဆိုပါက ထြက္ေပၚ လာေသာ ပံုဆိုက္သည္ 1GB ရွိေပသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေဝးေရာက္စနစ္ျဖင့္ ကုသမႈျပဳရန္အတြက္ ပံုေပးပို႔မႈလိုအပ္ခဲ့ပါက ယေန႔လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသည့္ ကြန္ရက္စနစ္ကို အသံုးျပဳလ်င္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုပါဖိုင္ဆိုဒ္ ႀကီးမားေသာ ဖိုင္မ်ားကိုေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ အေဝးမွတစ္ဆင့္ ေဆးကုသျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 5G ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ကြန္ရက္သည္သာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း အေဝးမွတစ္ဆင့္ ဗီဒီယိုစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆးကုသျခင္း မ်ိဳးမ်ားသာ ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ ေပသည္။

5G ကြန္ရက္စနစ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ 5G (ပဥၥမေျမာက္မ်ိဳးဆက္ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္မႈစနစ္) နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ပထမဆုံးအေဝးမွ ႏႈန္းလြန္အသံလိႈင္းျဖင့္ေဆးစစ္ ေပးႏိုင္သည့္ (Ultrasound) ေဆးခန္းတစ္ခုကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ဟိုင္နန္ေဆး႐ုံတြင္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ႏႈန္းလြန္အသံလိႈင္းေဆးစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသျခင္း မ်ားကို ေဝးလံေသာ ေဒသရွိစစ္သည္မ်ားအတြက္ ကုသေဆာင္
ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ဖြင့္လွစ္ေဆးကုသေပးေနခဲ့မႈသည္ ကာလအားျဖင့္ ၁ လ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ကၽြန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေဆးကုသမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုစနစ္ျဖင့္ စစ္သည္ေပါင္း ၆၂ ဦးႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို ေဆးကုသမႈ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၆၂ ဦးထဲမွ ၅၂ ဦးသည္ Xisha Islands မွစစ္သည္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မီးယပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ အေျဖရွာျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ၎တို႔၏စစ္ေျမျပင္မွ ထြက္ခြာလာရျခင္းမရွိေစဘဲ အေဝးမွစစ္ေဆးေပးခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ ကၽြန္းမ်ား၌ႏႈန္းလြန္အသံလိႈင္းျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ဆရာဝန္နည္းပါးသည့္အတြက္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူ ရန္ကၽြန္း အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္ခြာ၍ ေဆးကုသမႈခံယူရေပသည္။ ထိုသို႔သြားေရာက္ ကုသရာတြင္လည္း ေလွျဖင့္ေဆး႐ုံရွိရာသို႔ သြားေရာက္ရသည့္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆုံးရသည္။ ထို႔အျပင္ လူနာအတြက္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ိဳးတြင္ နာက်င္မႈကို ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္မည့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုလည္း တိက်စြာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေစ၍ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေရာဂါဒဏ္ အားပိုမို ခံစားရေစပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ 5G နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳႏႈန္းလြန္အသံလိႈင္းျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ေဆးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေဆးစစ္ျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သလို ဆရာဝန္အေနျဖင့္လည္း လူနာ၏ နာက်င္မႈအတြက္ တိက်ေသာ ေဆးကုသမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဟိုင္နန္ ေဆး႐ုံ၏ ႏႈန္းလြန္အသံလိႈင္းဌာန ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ သူ Lyu Faqin က အဆိုပါ ေဆးခန္းအေနျဖင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္သည္မ်ားကို ၎တို႔၏စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ ေနရာမွထြက္ခြာရျခင္း မရွိဘဲ ေဆးကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုအခါ ျပင္းထန္ေသာ နာမက်န္းမႈႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာထိခိုက္မႈမ်ား အပါအဝင္အေရးေပၚေဆးကုသမႈကို ၂၄ နာရီအတြင္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုးရြာသည့္ လူနာအေျခအေနျဖစ္ စဥ္မ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ သယ္ယူေနစဥ္အတြင္း လူနာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ 5G ကြန္ရက္စနစ္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာ အေရးပါလာေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေက်ာ္လင္း (အမိေျမ)

[ Unicode ]

ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်တွင် 5G နည်းပညာကို အသုံးချခြင်း

တစ်စက္ကန့်အချိန်အတွင်း၌ 1GB ဂစ်ဂါဘိုက်အထိ အချက်အလက်များကို ပေးပို့သုံးစွဲနိုင်စွမ်းရှိမည့် ပ ဉ္စမမြောက်ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာ (5G) နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးများစွာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် အချို့သော သိပ္ပံပညာရှင်များကလည်း အဆိုပါမြင့်မားသည့် ကြိမ်နှုန်းသည် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ်တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် လားဟုဆိုကာ စူးစမ်းလေ့လာမှုများကို ပြုလုပ်လျက်ရှိပေသည်။ နည်းပညာတို့၏ သဘောသဘာဝအတိုင်း ဆိုးကျိုးနှင့်ကောင်းကျိုး မျှဝေဒွန်တွဲနေ မည်ဖြစ်ပေသည်။ သေချာနေသည်မှာ 5G ကြိုးမဲ့စနစ်သည် ယနေ့အချိန်အခါတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆေးကုသခြင်းများအတွက် ကောင်းကျိုးများကို ပေးစွမ်းနေခဲ့သည်မှာတော့ လက်တွေ့ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

ပထမဆုံးအကျိုးအားဖြင့် မည်သည့်နေရာမှ လူနာများကိုမဆို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုရန်အတွက် 5G ကွန်ရက်အနေဖြင့် အကူအညီပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လူနာအနေဖြင့် ၎င်း၏ကိုယ်တွင် ဝတ်ဆင်ထားသည့် IoT (Internet of Things) အာရုံခံစနစ်များက လူနာအနေဖြင့် နိုးထနေသည်၊ ဘာကိုလုပ်ဆောင်နေသည်၊ အစားမည်မျှ စားသုံးသည်၊ မည်သည့် ဆေးဝါးများကို သောက်သုံးနေသည် အစရှိသည်များကို စောင့်ကြည့်မှတ်သား ထားကြသည်။ ထိုသို့မှတ်သားမှုများကို လူနာအနေဖြင့် မည်သည့်နေ ရာဒေသတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ ၎င်း၏ကျန်းမာရေးကို တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်နေသည့် ဆရာဝန်ဖြစ်သူမှ အဝေးရောက်စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးလမ်းညွှန်ပေးနေ နိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မြန်နှုန်းမြင့်သော ဆက်သွယ်မှုစနစ်တစ်ခု လိုအပ်ရာ 5G သည် အဆိုပါ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင် မည်ဖြစ်သည်။

လူနာအနေဖြင့်လည်း အဆိုပါ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမှတစ်ဆင့် မိမိအတွက် လိုအပ်သောဆေးဝါး ကုသမှုလမ်းညွှန်ချက်ကို လျင်မြန်စွာ ရရှိနိုင်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများကို ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လူနာအနေဖြင့် ဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ခဲ့သော်လည်း ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံလိုက်ရခြင်း မရှိခဲ့ပါက အရေးကြီးလိုအပ်မှု ရှိနေလျင်၊ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်အနေဖြင့် အချိန်မီပြန်လည် ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ဗီဒီယိုချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လျက် ကုသမှုပေးနိုင်ရန်လည်း 5G စနစ်သည် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 5G စနစ်သည် လူနာများအတွက်သာမက ၎င်းတို့ကို ကူညီကုသမှုပြု ပေးနေသည့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း အကျိုးအမြတ် ရရှိစေမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မြန်နှုန်းမြင့် ကွန်ရက်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပုံရိပ်ယောင်စနစ်ဖြင့် လူနာကို အဝေးရောက် ကြည့်ရှုခြင်းများအား လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် လူနာသည် ပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုပြုလျင် ၎င်းတို့အပေါ် ကူညီစောင့်ရှောက်နေသည့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လူနာ၏ အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရရှိနေခြင်းဖြင့် လူနာအပေါ် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အကြံပြုချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင် မည်ဖြစ်သလို ၎င်းနှင့်လည်း ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်တွေ့ဆုံခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ထိုအကျိုးဆက်သည် အထူးသဖြင့် ဆေးရုံနှင့်အလှမ်းကွာဝေး လွန်းလှသည့် ကျေးလက်ဒေသများအတွက် ကောင်းကျိုးကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပုံရိပ်ယောင်မြင်တွေ့မှုမှတစ်ဆင့် ဆေးကုသမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင် မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း လျှော့ချနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 5G ကွန်ရက်စနစ်သည် ယခင် 4G စနစ်ထက် စွမ်းဆောင်ရည်၊ အသုံးပြုသူစိတ် ကြိုက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့် ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းပမာဏကို တိုးမြင့်စေမည်ဖြစ်သည်။ Internet of Things-IoT ကွန်ရက်စနစ်တွင် ပါဝင်အသုံးပြုသည့် စမတ်အာရုံခံစနစ်များစွာကို အသုံးပြုခြင်း ခြင်းဆိုင်ရာ ပမာဏအပေါ်တွင် တိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် 4G ကွန်ရက်စနစ်သည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် IoT ပစ္စည်းပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ကိုသာ ချိတ်ဆက် ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း 5G စနစ်သည် ပစ္စည်းပေါင်း ၁ သန်းကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲနိုင်မှုပမာဏသည် ယခင်ကထက် တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

ထိုမျှသာမက အသုံးပြုသူအနေဖြင့် Google ကိုနှိပ်၍ အဆိုပြုသည့် အကြောင်းအရာကို (Submit) လုပ်လျှင် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ပြုလုပ်လိုက်သည့်နေရာမှ မိခင်ဂူဂဲလ်ဆာဗာသို့ ရောက်ရှိရန် အချိန်သည် ယခင်က ၅၀ မီလီစက္ကန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း 5G ကွန်ရက်စနစ်သည် ၁ မီလီစက္ကန့်သာ ကြာမြင့်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ထိုအားသာချက်သည် အဝေးရောက် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းအတွက်များစွာ အကျိုးရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့် 5G ကွန်ရက်စနစ်ကြောင့် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးမားသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် Austin Cancer Center ရှိ PET Scanner သည် လူနာတစ်ဦးအပေါ် စကင်ဖတ်ရှုမည်ဆိုပါက ထွက်ပေါ် လာသော ပုံဆိုက်သည် 1GB ရှိပေသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် အဝေးရောက်စနစ်ဖြင့် ကုသမှုပြုရန်အတွက် ပုံပေးပို့မှုလိုအပ်ခဲ့ပါက ယနေ့လက်ရှိ အသုံးပြုနေသည့် ကွန်ရက်စနစ်ကို အသုံးပြုလျင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အဆိုပါဖိုင်ဆိုဒ် ကြီးမားသော ဖိုင်များကိုပေးပို့ခြင်းနှင့် အဝေးမှတစ်ဆင့် ဆေးကုသခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် 5G ကဲ့သို့သော မြန်နှုန်းမြင့် ကွန်ရက်သည်သာ စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်ကာလတွင်လည်း အဝေးမှတစ်ဆင့် ဗီဒီယိုစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဆေးကုသခြင်း မျိုးများသာ ရှိလာတော့မည်ဖြစ် ပေသည်။

5G ကွန်ရက်စနစ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် 5G (ပဥ္စမမြောက်မျိုးဆက်ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်မှုစနစ်) နည်းပညာအကူအညီဖြင့် ပထမဆုံးအဝေးမှ နှုန်းလွန်အသံလှိုင်းဖြင့်ဆေးစစ် ပေးနိုင်သည့် (Ultrasound) ဆေးခန်းတစ်ခုကို တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်၏ဟိုင်နန်ဆေးရုံတွင် ဧပြီ ၁၇ ရက်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါစနစ်သည် မြန်နှုန်းမြင့်နှုန်းလွန်အသံလှိုင်းဆေးစစ်ခြင်းနှင့် ဆေးကုသခြင်း များကို ဝေးလံသော ဒေသရှိစစ်သည်များအတွက် ကုသဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

ဖွင့်လှစ်ဆေးကုသပေးနေခဲ့မှုသည် ကာလအားဖြင့် ၁ လ ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကျွန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် စစ်သည်များအတွက် ထိရောက်သော ဆေးကုသမှုများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုစနစ်ဖြင့် စစ်သည်ပေါင်း ၆၂ ဦးနှင့် အရပ်သားများကို ဆေးကုသမှု ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ၆၂ ဦးထဲမှ ၅၂ ဦးသည် Xisha Islands မှစစ်သည်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မီးယပ်ရောဂါဆိုင်ရာ အဖြေရှာခြင်းနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းများကို ၎င်းတို့၏စစ်မြေပြင်မှ ထွက်ခွာလာရခြင်းမရှိစေဘဲ အဝေးမှစစ်ဆေးပေးခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။

ယခင်က တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိ ကျွန်းများ၌နှုန်းလွန်အသံလှိုင်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်သည့် ဆရာဝန်နည်းပါးသည့်အတွက် လူနာများအနေဖြင့် ဆေးကုသမှုခံယူ ရန်ကျွန်း အပြင်ဘက်သို့ ထွက်ခွာ၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပေသည်။ ထိုသို့သွားရောက် ကုသရာတွင်လည်း လှေဖြင့်ဆေးရုံရှိရာသို့ သွားရောက်ရသည့်အတွက် အချိန်များစွာ ကုန်ဆုံးရသည်။ ထို့အပြင် လူနာအတွက် ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါမျိုးတွင် နာကျင်မှုကို ဖြေဖျောက်နိုင်မည့် ဆေးဝါးများကိုလည်း တိကျစွာပေးနိုင်ခြင်းမရှိစေ၍ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ရောဂါဒဏ် အားပိုမို ခံစားရစေပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ 5G နည်းပညာ အထောက်အကူပြုနှုန်းလွန်အသံလှိုင်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်သည့် ဆေးခန်းကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ဆေးစစ်ခြင်းကို ချက်ချင်းပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သလို ဆရာဝန်အနေဖြင့်လည်း လူနာ၏ နာကျင်မှုအတွက် တိကျသော ဆေးကုသမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဟိုင်နန် ဆေးရုံ၏ နှုန်းလွန်အသံလှိုင်းဌာန ခေါင်းဆောင်ဖြစ် သူ Lyu Faqin က အဆိုပါ ဆေးခန်းအနေဖြင့် အရာရှိများနှင့် စစ်သည်များကို ၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသည့် နေရာမှထွက်ခွာရခြင်း မရှိဘဲ ဆေးကုသမှု ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ယခုအခါ ပြင်းထန်သော နာမကျန်းမှုနှင့် စိတ်ဒဏ်ရာထိခိုက်မှုများ အပါအဝင်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုကို ၂၄ နာရီအတွင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုးရွာသည့် လူနာအခြေအနေဖြစ် စဉ်များတွင် လေကြောင်းဖြင့် သယ်ယူနေစဉ်အတွင်း လူနာများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်နေနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် 5G ကွန်ရက်စနစ်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်တွင် များစွာ အရေးပါလာကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။