ကိုးရီးယားအကူအညီျဖင့္ Data Center တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ Data Center တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

eGovernment project တစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ data center မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ MOU ေတြကို သိမ္းထားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စီစဥ္ေနဆဲကာလျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီေန႔က်င္းပေနတဲ့ eGovernment conference and ICT exhibition 2017 အခမ္း အနားကေန သိရတာျဖစ္ပါတယ္။

eGovernment master plan ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ကမာၻ႕ဘဏ္ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ digital ဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးရွိႏိုင္တဲ့ eGovernment project ေတြကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း