ကမ႓ာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕မ ွေပးပို႔ေသာ အီဘိုလာ အႀကံျပဳ အီးေမးလ္မ်ားမွာ malware spam မ်ား ျဖစ္ေန

သံုးစြဲသူ၏ အီးေမးလ္ inbox ထဲသို႔ ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) မွ အီဘိုလာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ားဟူ၍ အီးေမးလ္ ေပးပို႔လာသည့္အခါ ၎တြင္ ပါဝင္သည့္ attachment ကို မႏွိပ္မိရန္လိုေၾကာင္း အြန္လိုင္းလံုၿခံဳေရး ကုမၸဏီ Trustwave ၏ SpiderLabs အဖြဲ႕မွ သတိေပးေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဆိုက္ဘာ ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ားသည္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို အသံုးခ်ကာ malware မ်ားထည့္သြင္းၿပီး webcam မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ဖမ္းယူျခင္းႏွင့္ password ခိုးယူႏိုင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကြန္ပ်ဴတာကို အေဝးထိန္း စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ spam email မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔တိုက္ခိုက္ လ်က္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔သည္ WHO မွ ေပးပို႔သည့္ အီးေမးလ္မ်ား အသြင္ျဖင့္ ေပးပို႔တိုက္ခိုက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း SpiderLabs အဖြဲ႕မွ ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ malware spam မ်ားမွ စိုးရိမ္စရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေသးေၾကာင္း SpiderLabs မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အီဘိုလာ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍  မကၠဆီကို အစိုးရမွ အႀကံျပဳခ်က္အသြင္ ဟန္ေဆာင္သည့္ အီးေမးလ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ အမိေျမ လံုၿခံဳေရး၏ ကြန္ပ်ဴတာ အေရးေပၚ အေျခအေနအဖြဲ႕ (US-CERT) မွ အီဘိုလာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ phishing ႏွင့္ malware တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကိုလည္း သတိျပဳရန္လိုေၾကာင္း အထက္ပါ အြန္လိုင္းလံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕မွ သတိေပးခဲ့သည္။

-Ref: The Guardian