Home » 

Monster Booster Free

Monster Booster Free ဆိုသည့္ app သည္ iPhone, iPad တို႔၏ System ကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေပးမည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ System အတြင္း Memory အသံုးျပဳမႈမ်ားလာျခင္း၊ CPU အသံုးျပဳျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ app တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Storage အတြင္း မလိုအပ္သည့္ ဖိုင္မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ app ကို iTunes တြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 14.3 MB ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ iOS version 9.0 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။